رامین اسماعیل زاد

دکتر
رامین اسماعیل زاد

تخصص ها: زبان های برنامه نویسی - کامپیوتر