حمیدرضا شایسته فر

کارشناس مکانیک
حمیدرضا شایسته فر

تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

حمیدرضا شایسته فر
کارشناس مکانیک