رامین اسماعیل زاد

دکتر
رامین اسماعیل زاد

تخصص ها: زبان های برنامه نویسی - کامپیوتر

مدرسان

مریم رنجبر
کارشناسی معماری
مریم رنجبر
کارشناسی معماری
ماندگار رنجبر
کارشناسی تکنولوژی معماری/ ارشد MBA گرایش مدیریت پ