رضا میری

استاد
رضا میری

تخصص ها: دیتیلر

مدرسان

مریم رنجبر
کارشناسی معماری
مریم رنجبر
کارشناسی معماری
ماندگار رنجبر
کارشناسی تکنولوژی معماری/ ارشد MBA گرایش مدیریت پ