نسرین اسدالهی

استاد
نسرین اسدالهی

تخصص ها: طراحی لباس - نقاشی روی پارچه - مد شناسی

مدرسان

مریم رنجبر
کارشناسی معماری
مریم رنجبر
کارشناسی معماری
ماندگار رنجبر
کارشناسی تکنولوژی معماری/ ارشد MBA گرایش مدیریت پ