حمیدرضا شایسته فر

کارشناس مکانیک
حمیدرضا شایسته فر

تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مریم رنجبر
کارشناسی معماری
مریم رنجبر
کارشناسی معماری
ماندگار رنجبر
کارشناسی تکنولوژی معماری/ ارشد MBA گرایش مدیریت پ