سعید محمودکلایه

مهندس
سعید محمودکلایه

تخصص ها:

مدرسان

مریم رنجبر
کارشناسی معماری
مریم رنجبر
کارشناسی معماری
ماندگار رنجبر
کارشناسی تکنولوژی معماری/ ارشد MBA گرایش مدیریت پ