دوره برندینگ

هزینه ثبت نام در دوره: 123,000 ریال
ظرفیت: 22 حد نصاب: 2
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/10/16
کد دوره : r982475163 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/16 تاریخ پایان دوره : 1397/11/23
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره برندینگ
محل برگزاری
مدرسان