آموزش پیشرفته ساخت گل فلزی

هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد دوره : r981753204 نوع دوره : آموزش مجازی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/11 تاریخ پایان دوره : 1397/12/4
پیش نیاز :

آموزش مقدماتی ساخت گل فلزی

وسایل مورد نیاز :

عدم نیاز

اهداف دوره :

آموزش نکات تکمیلی

مفاد درسی :

گل فلزی

آموزش پیشرفته ساخت گل فلزی
مدرسان