الکترونیک

هزینه ثبت نام در دوره: 1,230,000 ریال
ظرفیت: 79 حد نصاب: 22
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/10/22
کد دوره : r965831720 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 2 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/22 تاریخ پایان دوره : 1397/10/27
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

الکترونیک
محل برگزاری
مدرسان