الکترونیک


  • ظرفیت: 79
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,230,000 ریال
  • حد نصاب: 22
  • تعداد شرکت کننده ها : 2 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

الکترونیک

الکترونیک

تاریخ ثبت : 1397/10/22 کد دوره : r965831720
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/22 تاریخ پایان دوره : 1397/10/27