سیلاب و ساختمان های تاریخی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 999 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/1/24
کد دوره : r825617039 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 8 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/1/24 تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

سیلاب و ساختمان های تاریخی
محل برگزاری
مدرسان