تست آنلاین

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1397/11/21
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21
تاریخ پایان دوره : 1397/11/21
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : نیمه گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

تست آنلاین
مدرسان