نقشه کشی

هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/8/7
کد دوره : r512036487 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/8/8 تاریخ پایان دوره : 1397/9/13
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

نقشه کشی
محل برگزاری
مدرسان