تست 2 آنلاین


  • ظرفیت: 8
  • هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 3 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

تست 2 آنلاین

تست 2 آنلاین

تاریخ ثبت : 1397/11/21 کد دوره : r486213570
نوع دوره : نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21 تاریخ پایان دوره : 1397/11/21