بررسی و تحلیل سنت های فلسفی

هزینه ثبت نام در دوره: 5,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/4/26
کد دوره : r317852094 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/5/18 تاریخ پایان دوره : 1397/7/26
پیش نیاز :

آشنایی با مفهوم فلسفه و شناخت جزیی از شاخه های تخصصی این رشته

وسایل مورد نیاز :

در صورت تمایل و نیاز کاغذ و خودکار به همراه داشته باشید.

اهداف دوره :

آشنایی با فلسفه غرب- تحلیل سنت های فلسفی

مفاد درسی :

فلسفه باستان-فلسفه قرون وسطی (قرن ۵ تا ۱۶ میلادی)- فلسفه قرون جدید (قرن ۱۷ تا ۲۰ میلادی)-ایدئالیسم آلمانی-پراگماتیسم-پدیدارشناسی- اگزیستانسیالیسم- ساختارگرایی و پساساختارگرایی-سنت تحلیلی

بررسی و تحلیل سنت های فلسفی
محل برگزاری
مدرسان