مقدمه ریاضیات پایه

هزینه ثبت نام در دوره: 4,000,000 ریال
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1397/11/21
کد دوره : r249813567 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21 تاریخ پایان دوره : 1398/12/21
پیش نیاز :

آشنایی با ریاضیات

وسایل مورد نیاز :

تبلت و تلفن همراه - کاغذ و قلم

اهداف دوره :

آشنایی با مفاهیم اولیه ریاضی

مفاد درسی :

مفاهیم اولیه ی ریاضی ضرب و تقسیم

مقدمه ریاضیات پایه
محل برگزاری
مدرسان